ลงทุนอะไรดี เพื่อให้ “มั่งมีศรีสุข”
Investment

ลงทุนอะไรดี เพื่อให้ “มั่งมีศรีสุข”

8 ก.พ. 2021
ในปีที่ผ่านมา เราคงมีความหวังว่าปี 2564 จะต้องเป็นปีที่ดีกว่าเดิม
แต่พอเอาเข้าจริง สถานการณ์ก็ยังดูเหมือนว่าจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเหมือนเดิม
ทั้งในด้านการระบาดรอบสอง หรือสภาพเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องมาจากปีที่แล้ว
ทั้งหมดนี้ ทำให้หลายคนเริ่มตระหนักถึงเรื่อง “การวางแผนทางการเงิน”
เพราะเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น การมีเงินเก็บ ก็มีส่วนช่วยให้เราสามารถรอดผ่านวิกฤติไปได้
ซึ่งการวางแผนทางการเงินนี้ เริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
การแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อเก็บออม รวมถึงการนำเงินไปลงทุนต่อยอด เพื่อรับผลตอบแทน
แต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้น ด้วยสถานการณ์ของปี 2564
ก็น่าจะส่งผลให้ตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก ต้องเผชิญความเสี่ยงหรือความผันผวนที่สูง
ทั้งจากสาเหตุความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
จน IMF ปรับประมาณการการเติบโตตัวเลขทางเศรษฐกิจให้ลดลง
รวมถึงความสามารถในการสร้างผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ
พอเรื่องเป็นแบบนี้ คำถามที่ตามมาคงเป็นว่า เราควรจะนำเงินไปลงทุนกับอะไรดี?
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่หลายๆ คนเพิ่งรับทรัพย์กันมาหมาดๆ
สำหรับคนที่ยังไม่พร้อมจะลงทุนเป็นหุ้นรายตัว “กองทุน” ก็ถือเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ
เนื่องจากได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมาจัดสรรการลงทุนในพอร์ตให้ด้วยแล้ว
ยังถือเป็นการกระจายการลงทุน ด้วยจำนวนเงินที่ไม่สูงมากอีกด้วย
เหมาะกับนักลงทุนที่อาจจะไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์ ข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
โดยในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแบบนี้
บลจ.กรุงไทย ก็ได้แนะนำกองทุน “มั่งมีศรีสุข”
ว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสมและมีโอกาสเติบโตในระยะยาว
ที่สำคัญ ผู้จัดการกองทุนจะมีการบริหารพอร์ตให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดที่มีความผันผวน รวมถึงมีการติดตามและกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหน่วยอย่างต่อเนื่อง
เน้นการลงทุนแบบจัดสรรเงินลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
ผ่านกองทุนในต่างประเทศ หรือที่เรียกว่า Fund of Funds
ภายใต้กลยุทธ์การลงทุน ที่มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด หรือ Active Management
กองทุน “มั่งมีศรีสุข” ประกอบไปด้วย 4 กองทุน
แบ่งตามระดับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน
สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ 3% ต่อปี 5% ต่อปี 7% ต่อปี และ 9% ต่อปี ตามลำดับ
โดยอัตราชี้วัดนี้จะคำนวณจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 7 ปี
ซึ่งมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอาจมีความเคลื่อนไหวไปตามสภาวะตลาดในขณะนั้น
ดังนั้นผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่า
อัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้
4 กองทุน ของ “มั่งมีศรีสุข” ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (KTMUNG-A) เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง
มีประมาณการสัดส่วนการลงทุน
ตราสารทุน 75%
ตราสารหนี้ 15%
ตราสารทางเลือก 10%
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (KTMEE-A) เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ปานกลางถึงสูง
มีประมาณการสัดส่วนการลงทุน
ตราสารทุน 50%
ตราสารหนี้ 40%
ตราสารทางเลือก 10%
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (KTSRI-A) เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยถึงปานกลาง
มีประมาณการสัดส่วนการลงทุน
ตราสารหนี้ 65%
ตราสารทุน 25%
ตราสารทางเลือก 10%
กองทุนเปิดกรงไทยสุขใจ (KTSUK-A) เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย
มีประมาณการสัดส่วนการลงทุน
ตราสารหนี้ 80%
ตราสารทุน 10%
ตราสารทางเลือก 10%
อ่านมาถึงตรงนี้ ใครที่ต้องการเริ่มลงทุนรับเทศกาลตรุษจีน
กองทุน “มั่งมีศรีสุข” ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
ใช้เงินลงทุนขั้นในการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท ก็สามารถกระจายการลงทุนไปทั่วโลก
สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านรายละเอียดของกองทุน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
-กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (KTMUNG-A)
https://www.ktam.co.th/mutual-fund-detail.aspx?IdF=282
-กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (KTMEE-A)
https://www.ktam.co.th/mutual-fund-detail.aspx?IdF=291
-กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (KTSRI-A)
https://www.ktam.co.th/mutual-fund-detail.aspx?IdF=292
-กองทุนเปิดกรงไทยสุขใจ (KTSUK-A)
https://www.ktam.co.th/mutual-fund-detail.aspx?IdF=293
คำเตือน:
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน
*อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนที่เกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 7 ปี ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอาจมีความเคลื่อนไหวไปตามสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมควรเป็นการลงทุนในระยะกลาง-ยาว / กองทุนมีปัจจัยความเสี่ยง อาทิ ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) และ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยกองทุนนี้พิจารณาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น
สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มโอกาสในการสร้างความมั่นคงในอนาคต สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือ บลจ. กรุงไทย โทร.0-2686-6100 กด 9
© 2021 Longtungirl. All rights reserved.